Confidențialitatea datelor

Site-ul www.hoopa-bike.ro, denumit în continuare „hoopa-bike.ro„, este deținut și administrat de societatea INSPRESSO SRL, având urmatoarele date de identificare: CUI: RO 35055971, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/2945/2015, cu sediul în Strada Tăuțiului Nr. 89A, Florești, jud. Cluj, România. Tel.: +40 724 05 44 50; E-mail: design@inspresso.ro.

Navigarea pe site-ul hoopa-bike.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Client. Hoopa-bike.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între hoopa-bike.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Navigării.

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul hoopa-bike.ro;
Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
Produse și Servicii– orice produs sau serviciu menționat pe site, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului;
Comandă– un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și/sau Servicii și să facă plata acestora;
Vânzător– societatea INSPRESSO SRL, având urmatoarele date de identificare: CUI: RO 35055971, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/2945/2015, cu sediul în Strada Tăuțiului Nr. 89A, Florești, jud. Cluj, România. Tel.: +40 724 05 44 50; E-mail: design@hoopa-bike.ro.
Contract– o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și/sau Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.


2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului hoopa-bike.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci inregistrate, este integral proprietatea INSPRESSO SRL. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul INSPRESSO SRL. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. hoopa-bike.ro și logo-ul hoopa-bike.ro sunt mărci înregistrate ale INSPRESSO SRL

INSPRESSO SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului hoopa-bike.ro.

Utilizarea pe hoopa-bike.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. hoopa-bike.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

INSPRESSO SRL. nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la hoopa-bike.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, hoopa-bike.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului său ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. INSPRESSO SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

hoopa-bike SRL nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul hoopa-bike.ro, acestea fiind puse la dispoziția hoopa-bike SRL de către furnizori.

Informațiile incluse pe hoopa-bike.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa design@hoopa-bike.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a hoopa-bike.ro.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar hoopa-bike.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la Site

Utilizatorii site-ului hoopa-bike.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu hoopa-bike.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. hoopa-bike.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă hoopa-bike.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. INSPRESSO SRL colectează și prelucrează datele cu caracter personal în cadrul site-ului www.hoopa-bike.ro și nu divulgă aceste date spre terțe părți.

5.2. Consimțământul pentru primirea de newslettere / alerte cu conținut comerciale se manifestă de client conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile pe www.hoopa-bike.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de newslettere/alerte cu conținut commercial și oferte personalizate, inclusiv condițiile de dezabonare.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul hoopa-bike.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.

hoopa-bike.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7. Forța majoră

Niciuna din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voință părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului și care împiedică parțile contractante să-și execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incediile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forța majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare sau face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre Părti.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, Partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de Forță majoră.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a acestui Contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

8. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul Contract apărută între client și Vânzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.

9. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului hoopa-bike.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților hoopa-bike.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor hoopa-bike.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

10. Dispoziții finale

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor și condițiilor, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. În cazul în care anumite clauze ale Termenilor și condițiilor devin inoperante în întreg sau parțial, sau în cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni și condiții, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părțile contractante au intenționat sau, urmărind concepția și exprimarea Termenilor și condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Prevederile Termenilor și condițiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre hoopa-bike.ro și client.

Actualizat la data de 20.03.2019: INSPRESSO SRL – hoopa-bike.ro

Abonați-vă

pentru a afla ultimele noutăți